.PREKIŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens įsigyjančio prekes zaliastotele.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB Agrofirma „Sėklos“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Sutarties sudarymas

2.1.   Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo metodą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.2.   Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma zaliastotele.lt duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.
3.3.  Pirkėjo teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:
3.3.1.Sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
3.3.2.Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl pažeistos gamintojo pakuotės ar (ir) individualių fizinių savybių pokyčių; 
3.4.   Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.5. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau, kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

4. Pirkėjo pareigos

4.1.   Pirkėjas, pasirinkęs mokėjimo būdą, privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.
4.2.   Pirkėjas, pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo punkte, privalo jas atsiimti pasirinktame Prekių atsiėmimo punkte per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės pristatymo.
4.3.   Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.4.   Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1.   Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų savo funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti zaliastotele.lt esančių elementų išdėstymą. Atlikti veiklos pokyčiai neturi įtakos iki šių pakeitimų jau sudarytos sutarties vykdymui.
5.2.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą naudojantis elektronine bankininkyste ar elektroninių mokėjimų sistemomis „Paysera“ ir „Paypal“  nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.3.   Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
5.4.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei:
5.4.1. Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo;
5.4.2. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;
5.4.3. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

5.4.4. Išimtiniais atvejais, esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms, kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, prekių, kurias tiesiogiai tiekia Tiekėjas, pristatymas gali vėluoti arba tapti neįmanomas. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju dėl tolimesnio jo užsakymo vykdymo galimybių. 

5.5.   Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.6.   Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.7.Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikiamas itin platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą. Pirkėjas, norėdamas įsigyti tą pačią Prekę už teisingą kainą, ją turi užsakyti iš naujo. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) kaina.

5.8. Nuolaidos kodas - išskirtinis raidžių ir/ar skaičių derinys, suteikiantis skirtingo dydžio nuolaidas, pritaikomas visam ar tam tikrai daliai asortimento. Nuolaidos kodas turi skirtingą galiojimo laiką bei pritaikymo sąlygas. Jį e. parduotuvėje Žaliastotelė.lt gali panaudoti visi, gavę informaciją el. paštu, socialinėje medijoje ar kitais rinkodaros kanalais.
SVARBU: nuolaidos kodas negalioja akcija pažymėtoms prekėms, sodo technikai, šiltnamiams, griliams ir sodo namams. Nuolaidos nesumuojamos. Be to,  krepšelio sumai nepasiekus minimalios užsakymo sumos, nuolaidos kodas gali negalioti.

5.9.   Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos ir garantija

6.1.   Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2.   Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą. Prekių likutis sandėlyje ir e. parduotuvėje gali nesutapti, todėl Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą ar jo dalį dėl prekių, kurių iki pradėjus vykdyti užsakymą sandėlyje  nebebuvo.
6.3.   Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo raštu išdėstytais reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui (vartotojui) išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
6.4.   Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.
6.5.   Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. Prekių pristatymas

7.1.   Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, numatytų Taisyklių 7.3.-7.5. punktuose.
7.2.   Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
7.3.   Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo kurjeriu į namus paslaugą:
7.3.1.Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;
7.3.2.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats ar užsakyme nurodyti asmenį bei jo duomenis, kuris kaip įgaliotas atstovas gali priimti prekes. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, o Pirkėjas ir užsakyme nurodytas jo atstovas prekių priimti negali, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui;
7.3.3.Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjo įgalioti atstovai;
7.3.4.Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, kainos, pasirinkto apmokėjimo būdo ir pristatymo metodo;
7.3.5.Prekių pristatymo terminas  nurodomas Pirkėjui pateikiamame pristatymo metodų sąraše, renkantis prekių pristatymo būdą ‚Jūsų krepšelis‘ puslapyje;
7.3.6.Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją;
7.3.7.Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas (jei svoris viršija 31,5 kg).
7.4.   Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš DPD Pickup, LP express, VENIPAK ar OMNIVA paštomatų tinklo prekių atsiėmimo punktų, Pardavėjo nurodomų užsakymo teikimo metu. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:
7.4.1.Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po to, kai Pardavėjo įgaliotas atstovas informavo Pirkėją, kad prekes galima atsiimti;
7.4.2.Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
7.5.   Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymą per AB „Lietuvos paštas“:
7.5.1.Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;
7.5.2.Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir pristatymo būdo;
7.5.3.Prekių pristatymo terminas  nurodomas Pirkėjui pateikiamame pristatymo būdų sąraše, renkantis prekių pristatymo būdą ‚Jūsų krepšelis‘ puslapyje;
7.5.4.Pirkėjas įsipareigoja nuvykti atsiimti prekes į artimiausią Lietuvos pašto skyrių ir priimti prekes. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą);
7.5.5.Užsakytas prekes būtina atsiimti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjo įgaliotas atstovas informavo Pirkėją, kad prekes galima atsiimti Pašto skyriuje, aptarnaujantį jo nurodytą prekių atsiėmimo adresą. Pirkėjui neatvykus į paštą per nurodytą pašto siuntų saugojimo terminą, siunta grąžinama siuntėjui. Saugojimo pašte terminą galima pratęsti iki 2 mėnesių, jei pateikiamas raštiškas prašymas.
7.6.   Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.7.   Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristačiusiu kurjeriu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.
7.8.   Nustačius prekių pakuotės ar (ir) siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju prekes pristatęs kurjeris kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo pakuotės pažeidimo aktą, kuriame nurodo rastus trūkumus. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių kokybės ir pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
7.9.   Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
7.10. Jei remiantis Taisyklių 7.3. – 7.5. punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.
7.11. Užsakant daugiau nei vieną prekę ir pasirinkus kurjerio ar į paštomatą pristatymo paslaugą, siuntos gali būti padalintos ir pristatytos skirtingu metu, nes bus vežamos iš skirtingų padalinių. Už tai papildomas transportavimo mokestis nėra taikomas.

8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

8.1.  Kiekvienos zaliastotele.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2.   Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.
8.3.   Pardavėjas neatsako už tai, kad zaliastotele.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
8.4.   Pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantiją pagal įstatymą). Visoje ES prekėms suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija. Norėdamas ja pasinaudoti, Pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu.
8.5.   Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
8.6.   Maisto tvarkymo subjekto registravimo Nr. 130016322, 190012196, 290002513, 560001044, 190013463, 130012188, 180001694, 130022073.
8.7.   Pašarų ūkio subjekto registravimo Nr. r LT KPT 24023, r LT PLA 294563.

9. Pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

9.1.   Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 3.3. punkte numatytais atvejais. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
9.2.   Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip:
9.2.1.Kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerių įmonę, gauna užsakytą prekę;
9.2.2.Jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerių įmonę, gauna paskutinę prekę;
9.2.3.Jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerių įmonę, gauna paskutinę partiją ar dalį;
9.2.4.Jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerių įmonę, gauna pirmąją prekę.
9.3.   Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
9.4.   Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 9.13. – 9.14. punktuose numatytos nuostatos.
9.5.   Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas Pardavėjui jo nurodytu el. paštu.
9.6.   Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.Per numatytą 14 dienų terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, išskyrus patenkančias į šį sąrašą:
9.6.1.Mašinos ir mechaniniai įrenginiai;
9.6.2.Antžeminio transporto priemonės;
9.6.3.Augalai ir sėklos, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;
9.6.4. parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus.
9.6.5. Sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai;
9.6.6  Elektros mašinos ir jos įrenginiai.
9.7.  Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
9.8.   Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
9.9.   Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia nepažeista pakuote.
9.10. Grąžindamas Pardavėjui netiesiogiai prekes, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą bei savo vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
9.11. Jei Pirkėjas zaliastotele.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali naudotis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 9.9. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.
9.12. Grąžinti iki 20 (dvidešimties) kg sveriančias Prekes Pirkėjas gali tiesiogiai pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą ar per kurjerius, taip pat siunčiant per „Flipo“ paštomatus. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Daugiau nei 20 (dvidešimt) kg sveriančios prekės turi būti pristatytos į sandėlį adresu: V. Bielskio  g. 16, LT-76161 Šiauliai. 
9.13. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
9.14. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 9.9. punktui.

*Dėl nepaprastosios padėties, prekių grąžinimas COVID-19 pandemijos metu nėra galimas. Netikusias prekes, kurios nebuvo panaudotos, pažeistos ar kitaip praradusios prekinės išvaizdos, bus galima grąžinti iškarto po vyriausybės nustatytos pandemijos pabaigos datos.

10. Atsakomybė

10.1.   Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
10.2.   Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.3.   Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei zaliastotele.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie zaliastotele.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.4.   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5.   Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
10.6.   Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

11. Asmens duomenų tvarkymas

11.1.   Šiame punkte numatytos asmens duomenų tvarkymo nuostatos taikomos asmens duomenims, kuriuos prekių užsakymo (prikimo – pardavimo sutarties sudarymo) metu pateikia Pirkėjas ir (ar) jo atstovai naudojantis www.zaliastotele.lt el. parduotuve. Kiti Pardavėjo asmens duomenų tvarkymo tikslai naudojantis svetaine www.zaliastotele.lt pateikiami privatumo politikoje.
11.2.   Pirkėjas registruodamasis www.zaliastotele.lt el. parduotuvėje privalo pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą bei užsakymo duomenis), kurie bus naudojami elektroninės prekybos vykdymo tikslu. Pirkėjas supranta, kad šie duomenys yra būtini pasirinktų prekių užsakymui (pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui ir įvykdymui), todėl nepateikus šių duomenų, Pirkėjas negalės padaryti prekės užsakymo (t. y. sudaryti pirkimo – pardavimo sutarties).
11.3.   Pardavėjas patvirtina, jog šie asmens duomenys, bus naudojami elektroninės prekybos tikslu (t. y. www.zaliastotele.lt el. parduotuvėje pasirinktų prekių užsakymui ir pristatymui). Šių duomenų teisėto tvarkymo sąlygos – Reglamento 6 str. 1 d. b p. (t. y. tvarkyti asmens duomenis būtina, kad su Pirkėju sudaryti ir įvykdyti prekių pirkimo – pardavimo sutartį) ir Reglamento 6 str. 1 d. c p. (t. y. tvarkyti asmens duomenis būtina, kad įvykdyti Pardavėjui taikomą teisinę prievolę saugoti šią sutartį ir (ar) tai patvirtinančius įrodymus, įskaitant ir pareigą vesti buhalterinę apskaitą). Šiuo tikslu tvarkomi Pirkėjo duomenys bus naudojami visą pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo laikotarpį bei saugomi 10 metų po pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymo.
11.4.   Pirkėjas supranta, jog www.zaliastotele.lt el. parduotuvėje atlikus prekių užsakymą, jo nurodytais kontaktais (el. paštu ir (ar) telefonu) bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui ir (ar) pristatymui įvykdyti.
11.5.   Pirkėjui yra žinoma, jog www.zaliastotele.lt el. parduotuvėje atlikus prekių užsakymą, jo nurodyti asmens duomenys gali būti perduodami siuntų pristatymo paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenims (pvz., UAB „Omniva LT“, UAB „DPD Lietuva“). Pirkėjas supranta, kad atsiimant prekes prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis asmuo (UAB „Omniva LT“, UAB „DPD Lietuva“), siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus bei įsitikinti, kad prekes atiduoda tinkamam gavėjui, turi teisę nustatyti Pirkėjo tapatybę, prašant jo pateikti asmenį identifikuojantį dokumentą (pvz., pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai supranta, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis  asmuo (UAB „Omniva LT“, UAB „DPD Lietuva“) gali nusirašyti Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis (pvz., dokumento numeris ar pan.) ir šiuos duomenis tvarkyti (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) kaip įrodymus patvirtinančius tinkamą užsakymo pristatymą.
11.6.   Pirkėjas yra informuojamas, jog jo nurodyti asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie padeda mums administruoti Svetainę ir (ar) saugoti jose esančius duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Pirkėjui taip pat yra žinoma, kad jo asmens duomenys gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams; prekių gamintojams (garantinio aptarnavimo atveju) ir kt. Tačiau, tik tada jei to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka ir (ar) siekiant užtikrinti Pardavėjo teises, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.
11.7.   Pardavėjas tvarkydamas Jūsų asmens duomenis taiko tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
11.8.   Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir (ar) jo atstovai yra informuoti apie savo turimas duomenų subjekto teises:
11.8.1.  prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
11.8.2.  prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni Jūsų asmens duomenys;
11.8.3.  prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
11.8.4.  nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
11.8.5.  prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis („teisė į duomenų perkeliamumą“);
11.8.6.  teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
11.8.7.pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).
11.9.   Pirkėjas, tinkamai patvirtinęs savo tapatybę, gali pasinaudoti aukščiau išvardintomis savo teisėmis kreipdamasis į Pardavėją el. paštu, adresu info@seklos.lt arba registruotu paštu adresu Molėtų g. 13-1, Didžioji Riešė, Vilniaus r., LT-14262 Lietuva.
11.10. Pardavėjas, gavęs Jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos, el. paštu (nebent prašoma pateikti kitaip) pateiks Jums atsakymą. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, 1 mėnesio laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar mėnesiui (per 1 (pirmą) mėnesį informuojant apie pratęsimą ir tokio pratęsimo priežastis). Įgyvendinant duomenų subjekto teises, atitinkama informacija Jums bus pateikiama nemokamai. Tačiau, jei Jūsų prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Pardavėjas gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas arba atsisakyti imtis veiksmų pagal Jūsų prašymą.
11.11. Daugiau informacijos apie Pardavėjo asmens duomenų apsaugą bei kitas asmens duomenų sąlygas susijusias su El. Parduotuve (www.zaliastotele.lt) Pirkėjas gali rasti Pardavėjo privatumo politikoje, adresu https://zaliastotele.lt/privatumo-politika.

12. Informacijos siuntimas

12.1.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu;
12.2.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1.   Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2.   Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3.   Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13.4. Europos Komisija numato ginčų sprendimo internetu platformą, kurią galite rasti čia:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT

Ką reiškia ikonos ant prekės kortelės?